Våra leverantörer

Gekås arbetar ständigt med att förbättra sociala och miljömässiga standarder. Bland annat arbetar vi med krav på etisk tillverkning, kvalitetkrav, packning och märkning. Vi gör dessutom regelbundet stickprov och besök i fabriker för att kontrollera att alla kraven efterlevs.

CoC

Denna uppförandekod bygger på allmänna principer i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (1948), den internationella konventionen om medborgliga och politiska rättigheter (1966), den internationella konventionen om ekonomiska, sociala, och kulturella rättigheter (1966), de åtta grundläggande ILO-konventionerna och andra relevanta internationella mänskliga rättigheter och arbetsnormer. Syftet med koden är att tillsammans förbättra sociala och miljömässiga standarder. Gekås vill därför arbeta med sina leverantörer för att uppfylla kraven i denna kod.

IFL – Instruktioner för leverantörer

Vi har samlat alla krav på våra leverantörer i vår IFL. Alla leverantörer som levererar varor till Gekås accepterar att följa kraven som ställs i IFL:en. Bland annat innehåller dokumentet CoC med krav på etisk tillverkning, kvalitetskrav, packning, märkning m.m.

Produktsäkerhet

På Gekås jobbar vi hårt för att erbjuda säkra produkter. Vi har kemikaliekrav som våra leverantörer måste följa. Vi gör stickprovskontroller för arr kraven efterlevs.

Inspektioner

Besök i fabriker genomförs regelbundet av Gekås personal. Gekås anlitar även lokala inspektionsbolag som utför revisioner efter givet protokoll. Långvariga samarbeten med leverantörer är viktiga för att kunna åstadkomma varaktiga förbättringar.