Tillverkning

Gekås arbetar ständigt med att förbättra sociala och miljömässiga standarder. Bland annat arbetar vi med krav på etisk tillverkning, kvalitetkrav, packning och märkning. Vi gör dessutom regelbundet stickprov och besök i fabriker för att kontrollera att alla krav efterlevs.

Tillverkning

Gekås Ullared har ingen egen tillverkning av varor. Allt vi säljer i varuhuset sourcas och köps in via leverantörer och agenter. De flesta produkter och varor köps in via svenska agenter som hanterar framtagning av produkt, produktion och transport. Våra största tillverkningsländer är Kina, Indien och Bangladesh.

Produktsäkerhet

I vårt sortiment finns nära 100 000 olika produkter. För att vi ska ha möjlighet att hantera mängden produkter från leverantörer har vi skapat en instruktion för leverantörer (IFL). IFL:en är ett omfattande dokument med instruktioner om allt från betalnings- och faktureringsinformation, uppförandekod, produktspecifika instruktioner och förpackningsinstruktioner för leverans.

Produktkvalitet

Kvaliteten på våra produkter är mycket viktig för oss. Att sälja bra produkter till ett bra pris ingår i våra grundläggande principer. För att säkerställa kvaliteten på våra produkter arbetar vi med självtester och kontroll av externa tester och certifikat. Vi ser till att alla produktkrav efterföljs, bland annat genom CE-märkning.

Kemikalier

När en vara innehåller kemikalier begär vi alltid in säkerhetsblad och vi har en tydlig hållning till olika ämnen i våra produkter. Alla leverantörer måste följa Reach och annan relevant lagstiftning, bland annat RoHS och leksaksdirektivet.

Mänskliga rättigheter

Gekås har en egen uppförandekod som baserar sig på ILO och FN:s globala konvention om mänskliga rättigheter. Alla leverantörer får uppförandekoden i sin IFL. För att veta att vår uppförandekod efterlevs gör vi och tredjepartsföretag regelbundna fabriksbesök.

De olika delarna i Gekås uppförandekod:

Miljömärkning

Gekås erbjuder en hel variation av produkter med miljömärkning, bland annat KRAV, EU-blomman och GOTS där produkterna är märkta av tredjepartsföretag.