Integritetspolicy

Gekås Ullared AB och dess koncernbolag tar seriöst på den personliga integriteten för fysiska besökare i varuhuset och i vår boende- och restaurangverksamhet, på våra webbsidor och användare av tjänster som Gekås Ullared AB erbjuder på dessa webbsidor, våra sociala medier och vår kundservice.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Gekås Ullared AB används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Gekås Ullared AB sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR)1.

Denna integritetspolicy gäller generellt för samtliga Gekås digitala kanaler. Om en annan, mera specifik, integritetspolicy publiceras på en digital kanal som hanteras av ett dotterbolag eller annan juridisk person inom Gekås Ullared AB, ska den ha företräde framför denna integritetspolicy.

Utöver den personuppgiftsbehandling som sker via Gekås digitala kanaler, behandlar vi även dina personuppgifter, både om dig som avsändare och mottagare, vid utförande av de tjänster Gekås Ullared AB erbjuder via Gekås digitala kanaler och andra kanaler. För det fall att villkoren för någon av de tjänster som erbjuds via Gekås Digitala Kanaler innehåller mer specifika bestämmelser om personuppgiftsbehandling, ska sådana bestämmelser äga företräde framför denna integritetspolicy för den aktuella tjänsten.

Ändring av denna integritetspolicy

Gekås kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Gekås webbsidor.

Senast uppdaterad 2021-05-17

1Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

 

Integritetspolicy för Gekås Digitala Kanaler
 • Vad är personuppgifter?

  Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

 • Vad är behandling av personuppgifter?

  Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

 • Vilka personuppgifter samlar Gekås Ullared AB in och när raderas de?

  När du besöker/använder Gekås Digitala Kanaler eller dess tjänster eller kommunicerar med oss i våra Digitala kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t.ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, information om din användning av Gekås tjänster och produkter och transaktionshistorik och för vissa tjänster även platsinformation. I förekommande fall kan även personnummer och kortuppgifter behandlas. Vidare kan Gekås komma att samla in teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till Gekås Digitala Kanaler, däribland IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation. Insamlingen som beskrivs häri sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra Digitala Kanaler eller dess tjänster, att du kommunicerar med Gekås Ullared och andra via Gekås plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon, laddar ned rapporter från Gekås webbsidor eller anmäler dig till evenemang som Gekås anordnar.

  När du bokar boende hos oss via telefon eller våra Digitala Kanaler sparar vi dina uppgifter för att hantera er bokning, eventuella tillval och för att skicka nyhetsbrev med erbjudande, aktuella händelser och inspiration. Du har alltid möjlighet att avregistrera dig från vårt nyhetsbrev via en länk i varje utskick som görs via email.

  Om du deltar i tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan tävlingsbidrag och ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

  När du tar kontakt med oss via kundservicefunktioner i våra Digitala Kanaler, till exempel i samband med att du gör en reklamation, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.

  Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook och Twitter) kan Gekås komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

  Gekås Ullared har placerat s.k. ”cookies” i flera av våra Digitala Kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den Digitala Kanalen. Mer information om vilka cookies Gekås placerat i våra Digitala Kanaler, och hur du tar bort dessa cookies, finns i Gekås Cookiepolicy som du hittar här.

  Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra rättsliga skyldigheter.

 • För vilka ändamål behandlar Gekås Ullared AB personuppgifter?

  De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av de Digitala Kanalerna och dess tjänster kommer att behandlas av Gekås Ullared AB eller bolag i Gekås koncern, eller deras respektive underbiträden, för följande ändamål.

  1. För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig;
  2. För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, email formulär och i våra konton i sociala medier;
  3. För att administrera marknadsföringsaktiviteter som tävlingar och vinster, m.m.;
  4. För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via email (som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via email);
  5. För att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden. Det är även möjligt att data som härrör från användning av olika Digitala Kanaler från Gekås och från dess koncernbolag samkörs för detta ändamål, samt för ändamålet att utveckla produkter och tjänster;
  6. För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier;
  7. För att ta fram statistik över användningen av våra Digitala Kanaler och dess tjänster; och
  8. För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra Digitala Kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

 • Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

  Gekås Ullared AB behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra Digitala Kanaler eller ett intresse av att utveckla våra Digitala Kanaler. Om Gekås Ullared AB skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, genom att du aktivt får klicka i en ruta.

 • Säkerhetsåtgärder till skydd för personuppgifter

  Gekås Ullared AB värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

 • Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

  Gekås Ullared AB kan anlita externa samarbetspartners (leverantörer) att utföra uppgifter för Gekås räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Gekås samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för Gekås räkning undertecknar alltid avtal med Gekås för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

  Gekås Ullared kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

  Gekås Ullared kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i denna punkt 4.

 • Externa länkar

  Denna integritetspolicy gäller för information som Gekås Ullared AB behandlar om dig inom ramen för våra Digitala Kanaler. Gekås Digitala Kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbsida/webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

 • Rätt till information och rätt att inge klagomål

  Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Gekås ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Gekås på adress som anges i punkten 8 nedan.

  Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

 • Behandling av personuppgifter om barn

  Gekås Digitala Kanaler riktar sig inte till barn och Gekås samlar därmed inte medvetet in personuppgifter om barn. Om du är målsman och blir medveten om att ditt barn lämnat personuppgifter till Gekås ber vi dig att kontakta oss på de adresser som anges i punkt 8 nedan för att du ska kunna utöva dina rättigheter avseende exempelvis rättelse eller borttagning.

 • Kontaktinformation

  Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är den som anges som ansvarig för den Digitala Kanalen i fråga. Andra juridiska personer inom Gekås koncern är dessutom var för sig i förekommande fall personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter i enlighet med villkor för aktuell tjänst eller funktion. Om du har frågor rörande hur Gekås AB behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga i övriga bolag inom Gekås koncern, är du välkommen att kontakta Gekås dataskyddsombud på dpo@gekas.se eller via post till:

  Gekås Ullared
  Dataskyddsombud
  Danska vägen 13
  SE-311 85 Ullared

Integritetspolicy för kameraövervakning
 • Vad är personuppgifter?

  Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

 • Vad är behandling av personuppgifter?

  Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

 • Vilka personuppgifter samlar Gekås Ullared AB in och när raderas de?

  Inspelat material från rörelser på de platser där fasta kameror satts upp för övervakning. Materialet sparas normalt 30 dagar. Undantagsvis kan längre lagringsperiod förekomma för specifikt material om det i särskilda fall bedöms vara befogat utifrån ovan ändamål. I dessa fall raderas materialet så fort syftet med att spara det upphört.

 • För vilka ändamål behandlar Gekås Ullared AB personuppgifter?

  Gekås Ullared AB använder övervakningskameror med ändamålet att förebygga och försvåra brottsliga gärningar inom Gekås byggnader, skydda besökare och personal samt Gekås egendom från brott och olyckor samt vid behov på begäran kunna lämna information till myndigheter för att utreda misstänkta brott.

 • Laglig grund och berättigade intressen för kameraövervakning

  Den rättsliga grunden för hantering av personuppgifter från kameraövervakningen är en intresseavvägning. Det bedöms finnas ett berättigat intresse att behandla uppgifterna för angivna ändamål.

 • Säkerhetsåtgärder till skydd för personuppgifter

  Inspelat material sparas på särskilda servrar med ett högt skydd av IT-säkerhet och fysisk säkerhet där tillgången till materialet är begränsat till ett mindre antal behöriga personer. Materialet sprids inte vidare annat än undantagsvis till anställda i rättsvårdande myndigheter med syfte att utreda misstänkta brott.

 • Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

  Uppgifterna hanteras endast av en begränsad grupp behöriga anställda ur det bevakningsföretag som har till uppgift att sköta Gekås system för kameraövervakning. Dessa har skrivit under sekretessförbindelse och har tystnadsplikt. De hanterar uppgifterna endast för ovan ändamål och då det bedöms vara befogat med hänsyn till omständigheterna. Uppgifterna sprids inte vidare annat än till rättsvårdande myndighet i syfte att utreda misstänkta brott.

 • Rätt till information och rätt att inge klagomål

  Gekås Ullared AB informerar om inspelningen med övervakningskameror genom skyltning i anslutning till de kameraövervakade områdena. Skyltningen kompletteras med vart kunden kan få ytterligare information om Gekås kameraövervakning. Den som kan antas finnas inspelad med övervakningskamera har rätt att begära följande:

  • Bekräftelse på om hon eller han förekommer på film.
  • Information om ändamålet med kamerabevakningen.
  • Information om lagringstiden.
  • Begäran om att rätta eller radera uppgifter på film samt rätt att göra invändningar mot kamerabevakningen.
  • Rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
  • Begäran om att få ut det inspelade materialet, i den mån det rör den enskilde själv.

  Begäran enligt ovan som inkommer till personuppgiftsansvarig vid Gekås Ullared kommer att behandlas och besvaras skyndsamt.

  Om det, för att kunna fastslå om en enskild person finns inspelad eller för att en enskild ska få ta del av inspelat material av sig själv, krävs hantering av inspelat material som bedöms utgöra en onödig integritetskränkning av tredje person kommer en sådan begäran inte att beviljas.

 • Kontaktinformation

  Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är den som anges som ansvarig för Gekås kameraövervakning. Andra juridiska personer inom Gekås koncern är dessutom var för sig i förekommande fall personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter i enlighet med villkor för aktuell tjänst eller funktion. Om du har frågor rörande hur Gekås Ullared AB behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Gekås dataskyddsombud på dpo@gekas.se eller via post till:

  Gekås Ullared
  Dataskyddsombud
  Danska vägen 13
  SE-311 85 Ullared