breadcrumb
Omvärlden och Gekås

Omvärlden och Gekås

Gekås arbetar ständigt med att förbättra sociala och miljömässiga standarder. Bl.a. arbetar vi med krav på etisk tillverkning, kvalitetskrav, packning, märkning m.m. Vi gör regelbundet stickprovskontroller och besök i fabriker för att kontrollera att kraven efterlevs.

CoC
Denna uppförandekod bygger på de allmänna principerna i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (1948), den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (1966), den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (1966), de åtta grundläggande ILO-konventionerna och andra relevanta internationella mänskliga rättigheter och arbetsnormer.Syftet med koden är att tillsammans förbättra sociala och miljömässiga standarder. Gekås vill därför arbeta med sina leverantörer för att uppfylla kraven i denna kod.

IFL – Instruktion för leverantörer
Vi har samlat alla krav på våra leverantörer i vår IFL. Alla leverantörer som levererar varor till Gekås accepterar att följa kraven som ställs i IFL:en. Bl.a. innehåller dokumentet COC med krav på etisk tillverkning, kvalitetskrav, packning, märkning m.m.

Produktsäkerhet
På Gekås jobbar vi hårt för att erbjuda säkra produkter. Vi har kemikaliekrav som våra leverantörer måste följa. Vi gör stickprovskontroller för att kontrollera att kraven efterlevs.

Inspektioner
Besök i fabriker genomförs regelbundet av Gekås personal. Gekås anlitar även lokala inspektionsbolag som utför revisioner efter ett givet protokoll. Långvariga samarbeten med leverantörer är viktigt för att kunna åstadkomma varaktig förbättring.